สินเชื่อช้างไทย ยืมได้ 10,000 – 50,000 บาท ติดบูโรก็ยืมได้ อนุมัติง่าย ทุ กอาชีพ

สินเชื่อช้างไทย ยืมได้ 10,000 – 50,000 บาท ติดบูโรก็ยืมได้ อนุมัติง่าย ทุกอาชีพ

สินเชื่อบุคคลช้างไทย เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ตอบโจทย์ เรื่องการขอสินเชื่อในยุคนี้ วงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 8,000 บาท – สูงกว่า 100,000 บาท อีกทั้งผู้กู้ที่เครดิตไม่ดี หรือเอกสารเครดิตบูโร ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ เป็นอัตราแบบลดต้นลดดอก สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ สำนักงานบริการ ช้างไทย เงินกู้

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อบุคคลช้างไทย

คุณสมบัติผู้กู้
✔ พนักงานประจำ พนักงานออฟฟิศ พนักงานโรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ

✔ เงินเดือนขั้นต่ำ 8,000 บาท ขึ้นไป

✔ อายุงานที่ทำงาปัจจุบัน 1 ปี ขึ้นไป

✔ บุคคลสัญชาติไทย ที่มีอายุ 20 – 50 ปี

✔ มีที่อยู่ หรือ ที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี อยุธยา หรือ สงขลา

✔ มีการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย กรุงไทย กรุงเทพ กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และ ธนชาต เท่านั้น

✔ ยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด

✔ มีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน

✔ บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้ ได้กำหนด)

เอกสารเครดิตบูโร

✔ ผู้กู้ไม่มีเอกสารเครดิตบูโร หรือ ติดเครดิตบูโร เราจะพิจารณาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท

✔ ผู้กู้ประสงค์จะกู้เกิน 30,000 บาท ต้องแสดงเอกสารเครดิตบูโร และ เครดิตบูโรต้องไม่มีประวัติค้างชำระ

วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ

✔ วงเงิน ตั้งแต่ 8,000 บาท – สูงกว่า 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

✔ วงเงินกู้ ไม่เกิน 50,000 บาท แรก อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ต่อเดือน

✔ วงเงินกู้ ส่วนที่เกิน 50,000 บ. – ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 2.33 ต่อเดือน และส่วนที่เกิน 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

หลักประกัน

✔ คนค้ำ 1 คน ต้องไม่เป็นญาติพี่น้องหรือสามีภรรยา (กรณีกู้ไม่เกิน 30,000 บาท)

✔ สมุดบัญชีเงินเดือน สำหรับนำมาจดทะเบียนเป็นหลักประกัน

เอกสารประกอบการสมัคร

✔ สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้

✔ ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

✔ สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า(ถ้ามี)

✔ สเตทเมนท์บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า(ถ้ามี)

✔ เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโรตัวจริง (กรณีขอกู้เกิน 30,000 บาทขึ้นไป)

✔ หนังสือรับรองการทำงาน ถ้าไม่มีให้ใช้เอกสารอื่นๆที่รับรองอายุงานได้

เข้าร่วมกลุ่ม สินเชื่อธนาคาร สอบถามข้อมูล คลิกที่นี่

การยื่นใบสมัคร

1. ดาวน์โหลดใบสมัครสินเชื่อ คลิกที่นี่

2. แบบประเมินคุณสมบัติผู้กู้ คลิกที่นี่

3. ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ สำนักงานบริการ ช้างไทย เงินกู้ ในจังหวัดที่ท่านอยู่

4. นำใบสมัครที่กรอก และลงชื่อแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบทั้งผู้กู้และผู้ค้ำใส่ซอปิดผนึก แล้วส่งไปรษณีย์มาที่

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (ฝ่ายสินเชื่อ) เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400